Olet täällä

Muut yhteistyöryhmät

Yliopistokeskuksen kirjaston ohjausryhmä

Porin yliopistokeskuksen kirjastossa on Tampereen teknillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Turun yliopiston aineistoja. Se palvelee kaikille avoimena kirjastona niin yliopistokeskuksen opiskelijoita ja henkilökuntaa kuin muita asiakkaita. Asiakaspalveluaikojen lisäksi opiskelijat ja henkilökunta pääsevät omilla sähköavaimillaan käyttämään kirjaston tiloja, laitteita ja aineistoja ympäri vuorokauden.

Rakenne
Porin yliopistokeskuksen kirjasto-oppimiskeskuksella on ohjausryhmä, johon sopimusosapuolien Porin yliopistokeskuksessa toimivat yksiköt voivat kukin nimetä yhden edustajan sekä hänelle varahenkilön. Kunkin sopimusosapuolen kirjasto voi nimetä ohjausryhmään yhden edustajan ja hänelle varahenkilön. Opiskelijat voivat nimetä ohjausryhmään yhden edustajan ja hänelle varahenkilön. Lisäksi ohjausryhmään kuuluu Porin yliopistokeskuksen johtaja, joka toimii ohjausryhmän puheenjohtajana.

Tavoitteet ja tehtävät

Ohjausryhmän tehtävänä on toimia strategisena keskustelukumppanina, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja kirjaston toimintaan liittyvistä asioista. Lisäksi ohjausryhmän tehtävänä on arvioida ja kehittää kirjaston toimintaa sekä käsitellä vuosittain kirjaston toiminta- ja taloussuunnitelma. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa.
Kokouksiin laaditaan esityslistat etukäteen ohjausryhmän puheenjohtajan toimesta. Kokouksessa asioista keskustellaan ja päätetään jäsenten toimivallan puitteissa. Kokous sopii kokouksessa päätettyjen asioiden toteutuksesta asiakohtaisesti. Toteutusvastuusta sovitaan tapauskohtaisesti.
 
Toimintojen julkisuus ja luottamuksellisuus
Kokouksista laaditaan muistio, joka säilytetään sihteerin toimesta ja jaetaan johtoryhmälle ja varajäsenille. Johtoryhmän jäsenet jakavat muistioissa olevan tiedon edelleen kussakin yksiköissä päätetyllä tavalla. Kokouksessa käsitellyistä asioista tiedotetaan tarvittaessa sähköpostitse ja yliopistokeskuksen verkkosivuilla. Ryhmä sopii tarvittaessa luottamuksellisista asioista.

Vuonna 2003 Porin tiedekirjaston toiminnan järjestämisestä ja rahoittamisesta sovittiin Tampereen teknillisen yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun kesken siten, että sen palvelut ovat molempien yliopistojen käytettävissä. Tavoitteena oli, että tiedekirjaston palveluja voisivat myöhemmin käyttää ja rahoittaa myös muut yliopistokeskuksessa toimivat yliopistot. Tampereen yliopiston Porin yksikkö liittyi käyttämään tiedekirjaston palveluita vuonna 2004 ja Turun yliopiston sekä Aalto-yliopiston Porin yksiköt vuonna 2011. Vuodesta 2016 lähtien kirjasto on toiminut Porin yliopistokeskuksen itsenäisenä kirjastona.


 

Ristiinopiskelutyöryhmä

Ristiinopiskelun toteuttaminen yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti käynnistyi Porin yliopistokeskuksen kaikkien yksiköiden välillä syksyllä 2004.

Ristiinopiskelua käsiteltiin ensimmäisen kerran 2.3.2005 pidetyssä kokouksessa, jossa käsiteltiin Porin yliopistokeskuksen yhteisiä opintoasioita, kuten ristiinopiskelua, yrittäjyysopintoja ja uusien opiskelijoiden infopäivän ajankohtaa.

Rakenne
Ristiinopiskelutyöryhmään kuuluvat ristiinopiskelusta vastaavat henkilöt kaikista yliopistoyksiköistä. Työryhmän puheenjohtajana toimii yliopistokeskuksen koordinaattori

Tavoitteet ja tehtävät
Ristiinopiskelutyöryhmän tavoitteena on tehdä ristiinopiskelu mahdollisimman helpoksi yliopistokeskuksen opiskelijoille. Ristiinopiskelutyöryhmän tehtävänä on koordinoida ja edistää ristiinopiskelua Porin yliopistokeskuksessa. Työryhmässä käsitellään ristiiopiskelun hakuajat, markkinointiin liittyviä asioita, ristiinopiskelulomake, budjetti sekä avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen sisällyttäminen ristiinopiskeluun.

Ristiinopiskelutyöryhmä raportoi ristiinopiskeluun liittyvistä asioista tarvittaessa Porin yliopistokeskuksen johtoryhmälle sekä opiskelijoille.

Toimintatapa
Ristiinopiskelutyöryhmä kutsutaan koolle tarvittaessa. Asian luonteen salliessa ryhmä voi pitää kokouksensa myös sähköpostin välityksellä. Kokouksen koollekutsujana on toiminut koordinaattori.

Asioiden esittelijänä kokouksissa toimii yleensä koordinaattori. Ryhmän toimintaan ottavat tarvittaessa osaa myös opiskelijat, joita ryhmä on kuullut myös erillisissä palautekeskustelutilaisuuksissa koskien ristiinopiskelua.

Toimintojen julkisuus ja luottamuksellisuus
Ristiinopiskelutyöryhmän toiminnasta ei aina ole laadittu muistiota, koska ryhmä on pitänyt kokouksiaan myös sähköpostin välityksellä. Tärkeimmät asiat on kirjattu ylös ja lähetetty ryhmän jäsenille sähköpostilla tiedoksi.


 

Hyvinvointityöryhmä

Idea opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän perustamisesta lähti opintotoimistojen, Pointer ry:n ja YTHS:n edustajien yhteisestä tapaamisesta syksyllä 2006. YTHS:n terveydenhoitaja Eija Tarri ja Pointer ry:n opiskelijasihteeri Satu Katajamäki tekivät ryhmän perustamiseksi aloitteen Porin yliopistokeskuksen johtoryhmään 11.12.2006. Hyvinvointityöryhmä koettiin johtoryhmässä tärkeäksi asiaksi ja yksiköitä pyydettiin nimeämään henkilöt ryhmään.

Rakenne
Hyvinvointityöryhmään osallistuvat yliopistoyksiköiden, ylioppilasyhdistys Pointer ry:n ja ainejärjestöjen edustajat sekä terveydenhoitaja ja oppilaitosteologi.

Tavoitteet ja tehtävät
Hyvinvointityöryhmän päätavoitteena on Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen. Työryhmän muiksi tehtäviksi luetaan mm. kehitysehdotuksien tekeminen johdolle tai muulle asiaan liittyvälle taholle, tiedottaminen opiskelijoita hyvinvointiin liittyvistä asioista ja tiedottaminen henkilökuntaa opiskelijoita hyvinvointiin liittyvistä asioista. Hyvinvointityöryhmä raportoi tarvittaessa yliopistokeskuksen johtoryhmälle kehitystoimenpiteistä. Työryhmä päättää kokouksissa keskuudestaan henkilöt jotka selvittävät tai toimeenpanevat esille tulleita kehitysehdotuksia.

Toimintatapa
Kokouksissa työryhmän puheenjohtajana toimii terveydenhoitaja ja sihteerinä Pointer ry:n opiskelijasihteeri. Sihteeri kutsuu työryhmän koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään 3 kertaa vuodessa. Seuraava kokouskerta sovitaan työryhmässä yhteisesti tapaamisen aikana.

Kokousten tarkoituksena on varmistaa hyvinvointityöryhmän jatkuva kehitystoiminta ja seurata meneillä olevien toimenpiteiden toteutumista.

Pääosin työryhmä toteuttaa toimintaansa esittelemällä Porin yliopistokeskuksen johtoryhmälle opiskelijoiden hyvinvointia edistäviä malleja.

Toimintojen julkisuus ja luottamuksellisuus
Hyvinvointityöryhmän kokouksista laaditaan muistiot, joita säilytetään sihteerin toimesta ja julkaistaan Porin yliopistokeskuksen internet-sivuilla.


 

Kriisiryhmä

Lue lisää